Shikaras float in Dal Lake, Srinagar, Kashmir, 2010.